يو ستوری

چـــیــرتـــه د مـانـه غــورزیــدلــی دی هــر لــوری ګــورم

د ســـتـورو لــړ مـې شـــوکـیـدلـی دی يو ستوری ګورم

زر زر مــې وګـــوره نــــجــــــوم کـې د ورغـــــوی کــتاب

چــیـرتـه دمـه ږدمـه د هــسکـی شمــلـی ســیـوری ګـورم


[vid=files/videos/DaStoriPaYaad1.flv]


Irfanullah Kotwal