ډاكتر ستورى كبير لاړ، ددې فاني دنـیـا نه

د لـــــــروبـــــرو پــــــــښـــــتــــنـــو ډېــــر زړه زهـــیـــر لاړ

ډاکــــتـــر ســـتــوری کـــبـیــر لاړ ددی فــانـی دنـــیـــا نه

عــــــــمــــر ئــــې ټـــول پـــه زوریــــدو تـــــیــــر شـــــــــو

څــــــه پــــــه جـــیــــلــو څــــه پــه ســـــوچـــو تــیـــر شـــو

د پــــــښـــــتــــنـــو پــــه یــــــو کــــیــــدوتــــــیــر شـــــــو

هــغـه عـالـم، هـغـه ادیــب، شـاعــر ډاکــتر تـاثـیـر لاړ

ډاکـــتـــر ســتــوری کـــبــیــر لاړ ددی فــانـی دنـــیـــا نه

د پـــــــښــــتــــنــو پــــه تــــرقــــــۍ خـــــــوښـــــــیــــــدو

پـــه عـــــلـــم و پــــوهــــی ســــرلـــوړۍ خــوښــــیـــــدو

پــــــــه اتــــــــفــــاق او ورورګــلــــوۍ خـــــوښــــــیــــدو

خــــــــــادم د قـــــــــام او دمـــــلــــــت آه دل پـــــزیـــــر لاړ

ډاکـــتــر ســـتــوری کـــبــیـر لاړ ددی فــانـی دنـــیـــا نه

پــــــــه وطـــــن قــــــام بـــــــانــــدی مـــیـــن ســــتـــوری

د پـــــښـــــتـــــنـــو پـــــــه غـــــم غـــــمــجــن ســــتـــوری

د ټـــــیـــــنـــــګ وحــــدت لوی ارمـــانـجــن ســتــوری

هـــغـه مـــلـــی ســـتـر شــخـــصـــیـــت بــا ضــمـــیـــر لاړ

ډاکــــتــــر ســـتــوری کــبــیــر لاړ ددی فــانـی دنـــیــا نه

پـــــــه جــــنـــازه کـــې زیـــــات کـــــســــان ؤ حــــاضــــر

ګـــــــران عــــــزیـــزان خـــپــل او خــپـــلــوان حــــاضــــر

پــــــــه فــــــاتـــــحـــه کــــې ټــــول دوســتــان و حـاضـــر

دتـــــــــل لـــــــپــــــاره ئــــــــې کــــونــــړ لـــــره جــاګيـر لاړ

ډاکــــتــــر ســــتــوری کــبــیــر لاړ ددی فــانـی دنـــیــا نه

خــــــــالــــــقــــــه تـــــــل بــــــــه پـــــه جـــــــهـــان تـــه ئـــې

غــــــــــــفــــور، روف، رحـــــیـــــــم، رحــــــمـــان تــه ئــې

پـــــه خــــپــــل مــــخــــلـــوق ډېـــــر مـــهــربـــان تــه ئــې

وی بـــــخــــښـــی ربـــه ســتـا حـــضـــور تـه نـن فـقـیر لاړ

ډاکــــتــــر ســــتــوری کـــبــیــر لاړ ددی فـانـی دنــیــا نه

پـــــه نـــــاڅـــاپــــی مـــرګ ئـــې دوســـتــان خــفـه شـــو

د پــــــــښــــــتـــنـــو مـــــشـــران کـــشـــران خــــفــه شــــو

لـــــروبـــــــر واړه افــــــــــــغـــــــــانــــــان خـــــــفــــه شـــــو

ځــای ئـــې خــالــی شـــو، بــاجــرعـــتـه بـا تــدبــیــر لاړ

ډاکــــتـــر ســــتــوری کــبـــیـر لاړ ددی فـانـی دنــیـــا نه

شـــیـــر عـــلــی خــــان پــه ډېــــر چـــســتــۍ مــتـانـــت

لـــــــه جـــــــرمــــنــی نــه ئــــې مـــــړی ډیـــــر پــه عـــزت

وطـــــــن پـــــــه لـــوری جـــاز کـــــــې کــــړو رخــصــــت

ای غـــــمـــــزده! د پـــــښــتــنــو د جـــــرګـــی مـــیــر لاړ

ډاکــــتــــر ســـتــوری کــبـــیــر لاړ ددی فــانـی دنــیــا نه


[vid=files/videos/RahimGhamZada.flv]

Ustad Rahim Ghamzada