خـوږ ژبـې مـلی شـاعـر ډاکـتـر کـبـیر سـتـوری ته

دا د ادب د کــــــهــــــــکـــــــــشـــــان ســـــــتـــــوری

لــــــه خـــپـــلـــه ځــــانــه پـــه مـــا ګــران ســــتـوری

تــــــالا والا مـــــــې پــــــری دنـــــــیــــا د زړګـــــــــی

وومـــی د لـــبـر هـــم مــې جـــــانـــــان ســـــتــــوری

کـــــوی پـــــری فــــخــــر لـــر او بـــــر پـــــښــتــانـــه

وومـــــقــــــتــــدی د بــــاچــــــا خــــــان ســـــتــوری

چـــې شــی ځـــلانـــده د دنــیــــا پــــــه نــــقـــــشــــه

د لـــــوی ازاد افـــــغـــانــــســـــــتــان ســــــــتــوری

هـــم دغــــــه یــــو وو چـــې پـــــــوره نـــــه شــولـــــو

نــــــه لــــری بــــــل پــــه زړه ارمـــــــان ســــــتـــوری

20.04.2006

شمالی کليفورنیا

تیمور شاه مست خیل


Timor Shah Mastkehl