دا د کنړ ستوری

دا ســـــتــــوری ښــــایــــســــتـــه دی د اســـمـــان پــه افــــقـونـــو کــې

دا ســتـوری هـمـیـشـه دی د کــیـــهــان پـــه لـــوړ بــــرجــــونــــو کـــې

دا ســتـوری دی ځـــلانــــــده تــــل ځـــــلــیـــــږی تـــورتـــمـــونــــو کـی

دا ســتـوری به راخـیـژی پــــښــــتــونــخـــوا د غـــرو ســـــرونــــو کـې

دا ســـــتــــوری تـــــــــــل وفـــــــــــــا او عـــــــــــدالـــــــــــــت لـــــــــــری

دا ســـــــــتـــــوری تــــــــــــــــل صــــــــــــــفـــــــا اوصـــــــفـــــــت لـــــــری

دا ســــــــتـوری د پــــښــــــــتـــــون قـــــــــام تـــــــه صــــداقـــــــت لـــری

دا ســتـوری و هـــر چـــا تـــــه لــــــــطــــــف او مــــــرحـــــــمـــــت لــــری

دا ســتـوری غـــیـرت لـــری پـــــــاڅــــــیــــدلــــی غـــــیــرتـــونـو کــــې

دا ســتـوری زمریالی دی چې ویاړ پـه خـــــوشــــحـــال خــــان کــوی

دا ســتـوری بریالی دی چــې ویـــــاړ پــــه مــــیـــرویـــس خــان کــوی

دا ســتـوری تـوریـالـی دی چـــې ویــاړ پــــه احـــمـــد خــــــان کـــــوی

دا ســتـوری نــــنـــــګـــیــالــی دی چــــې ویـــاړ پـه بـاچـا خـان کــــوی

دا ســــــتـوری بـــــه اوچــتـــــیـــږی د زلــمـیـــانـــو پــه لاســـــونــو کې

دا د کنړ ستوری حتمی به رڼا کیږی د پښتونخوا په جګو غرونو کې


Aziz Ahmad