اروښــاد ډاکــتـر کــبــیر ســتـوری ته

خـــــدايــه وبــــښـې زمـــونــږ مـيــنــدې بـا بـا ګــان

خــويـنـدې ورونه مـونـږ، زمــونـږ واړه دوســـتـان

ربـه فــضــل او کــــرم ســــتـــا نـه مــونــږه غـــــواړو

تــه فــــاضــــل يــــې هــم کــريــــم يــې هـــم رحــمـان

عــــبـــادت، روژې، تـــــوبـــــې مــو کــړې قـبـولـې

مــخ تــورن نـکـړې خالـقه د نـبــي خـپـل امــتـيــان

صــــوابــــونــه کـرامــات واړه ســتـا د پــاک کـلام

ور تـــقـديـم پـه روحانيت دی د نــبـي اخــر زمــان

بـيا زمـونـږ ســتوري چـې حـق تـه ځـان سـپـارلۍ

وربـښـلـۍ مــو و ده تـه دی صــواب سـتـا دبـيــان

کــورنــۍ تـه يـې خـالــقـه ورکـړې صـــبـر د ايـمـان

د غــمـونـو نـه يـې وســاتـې هـــمــه واړه خــپـلـوان

خــــدايــه وبـــښـې زمــــونـــږ مـيــنـدې بــابــا ګــان

خــويـنــدې ورونــه مــونـږ، زمـونـږ واړه دوسـتان


Hamid Alwataand