د پــښـتـو ســـتـورى

الله دې وبـــښـي د نــــنـــګ او د پـــښـــتــو ســـــتـورى

ستر شخـــصــيــت د قــدر وړ د پــښـــتــنــو ســـتــورى

زه غمشريك به ئــې په يــاد بـــانــدې تــل فـــخــر كوم

چېرې چې اوســـي د ادب او نــومــيـــالـــو ســـــتـورى

محمد هاشم غمشريك “خېرخواه”

د ننګرهار د اطلاعات او كلتور رئيس

Mohammad Hashim Ghamshareek Kherkhwa