خدای بخښلي ستوری صیب ته

تـــه ســتـوری د لار ورکــو اومـاڼو د پښتــــنـــو وی

مـینه دې د قـام وه او غـــمـــخـــور د پـــرګــــنـــو وی

نـــن دې پــــه ویــــاړ او پـــه درنــــښــــت لمـانـــځـی

ګــران په هـمــځـــولــو، هـــــم پــــــه ځـــــلـــمـــو وی

څـــه دې دوســـتــان څـــه دې خـــپــلـــوان راغـــلــی

ټــــــول دې د لارې پــــــلــــــــــویـــــــــان راغـــــلـــــی

ســـتا درونـاوی به پــه سـلــګـۍ ســلــګــۍ کــړي

پـــښــتـــنـــی پـــیــــغـــلـــی کـــه ځـــوانــان راغـلی

اسمان ته

پیرزو دې زمونږ یو ستوری اسمانه پر مونـــږ نــه شو

کروړ ئې ځای نیولی خـالـی نــــه دی څـــومــره ښه شو

[vid=files/videos/DaStoriPaYaad15.flv]Peghla Salgay Shinwari