څلوريځي د کبير ستوري د دريم تلين په ياد

بيا د ډهــلي پــوری د خپل تـاريخ تاثير غواړم

سـتر احـمد شاه بابا د لوی هـيواد امير غواړم

چی د پښتو دود يی پللی دی د غرب په خاوره

خدايه زانګو کی درنه بل پښتون کبير غواړم

—*****—

رب هر يو ځای ته د ښکلا ښکلی بهير ورکړی

خو بــيا يـی هــم ورته يـو څه نا څه نذير ورکړی

خو په کـونړ بـاندی ځـانګړی مهربانه ښکاري

چې په هــر دور کـې يـو زوی لکه کبير ورکړی


Khalid Safi spelled also Khaled Sapi