د ماما صاحب په ناڅاپی مړينه

نـــــن مـــــــو بـــــــيــــا کـــــور کـــې تـــيـــاره شـــــوه

زمــــونـــــــږ کـــلــــي کــــــــې بـــــــــــرق تـــــلــــلــــې

پـــــه اســـــــمــــان راښــــــــــــکــــاره نــــــــه شـــــــــو

د ســــــــــبــــــــا ســــــــــتـــــورى ښـــــــــاغـــــلــــــــی

د پــــــــښـــــــتــــون اســــــــمــــان لــــــه غــــېــــږ نـــه

يــــو پــــــــښــــــتـــون ســــــتــــوری لـــــوېـــــدلــــې

بــــــــــې مــــــحــــــــشـــــره قـــــــيــامـــت جـــوړ دی

د پـــــښــــــتــــون بـــــــرخـــــه ســــپـــــــېـــره شـــــوه

پــــــــښـــــــتـــونــــــخـــــــوا ټــــــــول قــــبـــر قــــبــــر

د مـــــــــــــېــــــړانــــــــــــو هـــــــــــدیـــــــــره شـــــــــوهBabrak Daqiq Shafiq