ارواښاد ډاکــتـر کــبــیـر سـتـوری ته

ســودا اخــستی یـمه څـنګـه بـه شـــی ســـتــوری شــمــارم

خـو کـــبـــیـر ســـــتـوری پـــکـــی نــشــتـه لــه مــداره وتـی

دا د پـــښـــتـون اســمــان انــګـــړ راتــه خــالـی خـالی شــو

زمـــونــــږه ســـــتــوری د یــــــــارانــو لــه کــــتـــاره وتـــــــی


Mohammad A Jan Yar