ســتوری مــامــا لــټوم

خــــــنــــدا مـــــــې ورکـــــه اوس ژړا لـــــټـــــوم

د زړګـــــــی درد تـــــه مـــــې دوا لـــــــــټــــــــوم

چـې ســتا د غـم خـیـالـونـه هــیـر کــړم پــکــې

خــپـــلـو ســلــګـــو کــې مـــشــغـــولا لـــټــــوم

چـــې رانــه ورک شـــو د مـــنـــزل بـــانـــی مــې

غـــرونــــــه دری د پــښــــتــونـــخــوا لـــــټـــوم

چــې د قـام درد ئـــې وو د ژونـــد مـــلـګـــــری

هــغه خـوږمـند هـغه درمـند هـغه اشـنا لـټـوم

د پـــــښــــتــنــو شــمـلـه ور بـیــا راغــونـډ دی

زه پــکـــــــې خـــــپــل ســتـوری مــامــا لــټــوم

Aziz Sarshar