ستوری د پښتون ملت د يووالی لپاره ستر خدمتونه کړی (پوهاند ډاکتر مجاور احمدزیار)

جرمنی : د هيواد پيژندل شوی منلی شخصیت پوهاند ډاکتر مجاور احمد « زیار » د 2007 ع کال د جون د مياشتی په 25 نېټه د دوشنبی په ورځ د ارواښاد ډاکتر کبیر ستوری کور ته لاړ او ارواښاد روح ته ئې دوعا وکړه .

پوهاند ډاکتر مجاور احمد « زیار » وويل ! زما ګران ملګری کبیر ستوری د پښتون ملت د يووالی لپاره نه ستړیکیدونکی صادقانه خدمتونه کړی دی چې زمونږ په زړونو کې به تل پاتی وی . ارواښاد ستوری زمونږ نه ډیر ژر او بی وخته جدا شو .

اروا دی ښاده وی .