د ارواښاد ډاکتر کبير ستورى کليات چاپ شول

د ارواښاد ډاکتر کبير ستوری د شعرونو کليات چې په پښتو ژبه په ښکلى بڼه د پښتونخوا د پوهنې دیرې ــ پېښور / پښتونخوا په همت خپور او د چاپ چار ی ئې دانش خپروندویې ټولنې تخينکي څانګه ــ پېښور ، تر سره کړی چې پکې د ارواښاد ستورى ټولى شعرى ټولګى او ناچاب شعرونه راټول شوى دی د پښتو ژبی او ادب مينه والو ته وړاندی کيږى .