پښتو سيالی ئې له ګاونډيو ژبو سره برابره کړه

ډوکتور کبير ستوری د افغانستان نوميالی ، سياسی او فرهنګی شخصيت وو. دده شخصی ژوند او له نورو فرهنګی کسانو سره دده روابط د ډيری مننی او درناوی وړ دی.

دی په پښتنو کې يوازينی سړی و چې په سايکالوجی کې ئې لوړ تحصيلات درلودل. په پښتو ژبه ئې په ارواپوهنه کې ډير کتابونه وليکل چې د پښتو سيالی ئې له ګاونډيو ژبو سره برابره کړه.

دده غمجنه مړينه ستره ضايعه ده الله تعالی دی هغه وبخښی. د علم، پوهی او فرهنګ ډيوه دی د ارواښادستوری په کورنۍ کې تل روښانه وی.

سرمحقق زلمي هېوادمل

د افغانستان د اسلامی جمهوريت

د ولسمشر د کولتوری ( فرهنکی) چارو مشاور وزير