د پښتانه ليكوال په نماېندګۍ

موږ د پښتانه ليكوال هئيت د ارواښاد كبير ستوري پاك روح ته د عقيدت سلام وړاندې كوو