ستورى صيب يو رښتينى شخصيت و

ستورى صيب زه له هغه وخت راهيسې پېژنم، كله چې ما په جرمني كې د پاكستان په سفارت كې كار كاوه. هغه يو رښتينى شخصيت و، زما ورسره ډېره مينه وه، هغه خپل ټول ژوند پښتو، پښتونولۍ او سولې ته وقف كړى و. هغه به هېڅكله زموږ له ياده ونه وځي .