ستورى د پښتو نوې ميډيا لوى مير و

قدرمن كبير ستورى د پښتو نوې ميډيا لوى مير و. هغه په پردۍ خاوره كې خپله ژبه، خپل قوم ژړولو، د شرافت مجسمه وه، د پوهې سمندر و ، ښه شاعر و، ښه پښتون پرور و او همدا ښه پښتون جوړېدل زما په نزد د ګمان لويه خبره ده. په ما مېن و، زما د كار و زيار قدردان و. الله پاك دې د هغه د پښتونولۍ صفتونه خاصيتونه د پښتون په نوي پود (نسل) كې كېږدي

. اّمين

سيد صابر شاه صاب

ايډيټر “دستار انټرنېشنل”