پښتون او په پښتنو مېن شخصيت

زما سره خو داسې الفاظ نشته، چې د پښتون سوسيال ډيموكراټ ګوند د مشر، فلسفي شاعر او ملي شخصيت دوكتور كبير ستوري د مړينې په اړوند خپل تاثرات د قلم په ژبه وليكم. زه چې د مسافرت په نړۍ كې له ده سره ډېر نږدې پاتې شوى يم، دده د سړيتوب په هكله ويل اّسان كار نه دى، د ده ليلى پښتونخوا ده. پخپله پښتونخوا كې د غرونو او سردرو په سر د خيال په ټال كې الوځي. دې پښتون او په پښتنو مېن شخصيت ته دې خداى پاك جنت په نصيب كړي.

پوهاند ډاكتر محمد قاسم جمدر

د كابل پوهنتون استاد