د پښتو د پوهنيز اسمان يو ځلانده ستورى

ارواښاد ډاكتر كبير ستورى د پښتو د پوهنيز اسمان يو ځلانده ستورى داسې مهال د پښتنو د برخليك له اسمانه راپرېووت، چې موږ ټول يې په تورتم كې پرېښودو.

پاك رب دې د كبير ستوري ځاى نه تشوي، پر پښتنو دې نور داسې ستوري ولوروي، چې اووله يې ښاده وي