په مشخصه توګه پښتنو او كونړ

د كبير ستوري مړينه د افغانستان او په مشخصه توګه پښتنو او كونړ لپاره لويه ضايعه ده .