پښتونخوا دپاره يو ناقابل تلافي

د مرحوم كبير ستوري مړينه د كله مې پښتونخوا دپاره يو ناقابل تلافي نقصان دى. داسې د ادب، تحقيق او شاعرۍ ستوري په صدو كې د علم په اسمان راښكاره كېږي. پښتو ادب سره او پښتنو سره د هغه مينې راتلونكي نسلونو ته رڼا وركوي .