د چـــا مرګ د ټول ولس دپــــاره مـــرګ وي

څوك د ځان لپاره مړ شي نوم يې ورك شي

د چـــا مرګ د ټول ولس دپــــاره مـــرګ وي.