ستورى په رښتيا يو ستورى و

خداى بښلى ډاكتر كبير ستورى په رښتيا يو ستورى و او د هغوى بې وخته د دنيا نه تلل، پښتو ادب او موږ ته ډېر نقصان دى او زه دا غم په لفظونو كې نه شم احاطه كولاى .