په ژوند اومرګ د چا له ياده نه

چې ژوندى وي د چا په ياد نه وي، چې مړ شي نو خلكو ته په ياد شي، خو ډاكتر كبير ستورى په ژوند اومرګ د چا له ياده نه وځي. د ماما صاحب مړينه د كوزې او برې پښتنو ته لويه ضايعه ده .