د ټولې كورنۍ او ټولو پښتنو

د ډاكتر كبير ستوري مړينه زموږ د ټولې كورنۍ او ټولو پښتنو لپاره يوه لويه ضايعه ده.