دده خاطرات به همېشه د كونړ

د كبير ستوري مرګ د كونړ خلكو ته يوه لويه ضايعه ده. دده خاطرات به همېشه د كونړ او په خصوص د تنر كلي د خلكو دپاره همېش جاويدان وي .