د ټول افغان ولس په خاصه توګه د پښتنو

د ډاكتر كبير ستوري مړينه د ټول افغان ولس په خاصه توګه د پښتنو دپاره يوه نه جبرانېدونكې پېښه بولم او خپل ځان د هغې له كورنۍ سره په دې غم كې شريك ګڼم.