فكرونه او خيالونه يې ټولو نه

كبير ستورى ډېر لوى پښتون و، فكرونه او خيالونه يې ټولو نه بېل بېل وو. په خپل قام باندې ډېر زيات مېن و، په ټول يورپ كې په رښتيا ستورى و. د پښتون قوم يووالى د هغه د ژوند مقصد و. دا مبارز زما ډېر نږدې دوست و.