خداى دې نور داسې ستوري

د افغان د اسمان ستورى پناه شو، خداى دې نور داسې ستوري د افغانانو په اسمان كې پيدا كړي. امين.

مستجاب مزدوريار

صوبايي ډپټي سيكرټري واپډا ليبر يونين