د كبير ستوري په شان پښتانه

خداى بښلى ډېر سنر پښتون و، د كبير ستوري په شان پښتانه دې خداى په دې خاوره پيدا كړي، چې له خپلې ژبې او قوم سره مينه وكړي. روح دې يې ښاد وي.