دده كارنامې او كړنې د هېچا نه پټې نه

الله تعالى دې ډاكتر كبير ستورى وبښي. په رښتيا سره دى د پښتو د ادب ځلانده ستورى و او دده كارنامې او كړنې د هېچا نه پټې نه دي. دده مړينه د وطن، د پښتنو، د سيمې او زموږ او ستاسودپاره غټه ضايعه او تاوان دى.

اّمين