د پښتو ژبې، ادب، ثقافت

د ډاكتر كبير ستوري د حق رسېدو په خبر يوازې زه نه، بلكې ټول پښتانه ډېر زيات خپه دي. خداى بښلى چې د پښتو ژبې، ادب، ثقافت او پښتون ولس د يووالي دپاره كومې هلې ځلې او قلمي ستړيا ګاللې ده، هغه به تر قيامته ټول پښتون ملت ياد ساتي.