د پښتنو د يو كېدلو لپاره ډېرې

د ارواښاد ډاكتر كبير ستوري مړينه د ټولو پښتنو ډېر غټ زيان ګڼم. محترم ډاكتر صيب د پښتنو د يو كېدلو لپاره ډېرې مبارزې كړي دي او پښتون قوم به د دوى دغه هلوځلو ته د قدر په نظر ګوري او ياد به يې ساتي.

شميم شاهد

(صحافي) روزنامه دي نېشن