چې له رڼا څخه يې تيارې په كډه

انسان يو ژوندى موجود دى، چې د عقل او فكر په لرلو له زېږېدنې څخه تر مرګ پورې د ژوند په مختلفو پړاوونو كې انسان نرم او د فولادو نه كلك ساتي، چې داسې خلك يوه روښانه ستورى لري، چې له رڼا څخه يې تيارې په كډه كولو مجبور شي. په دغه ستورو كې يو ستورى ډاكتر كبير ستورى دى، چې روښانفكره شخصيتونه به پرې د تل لپاره افتخار كوي.)

پوهنمل دانشمل

رئيس پوهنتون اّريانا