وطن پالونكى سپېڅلى شخصيت

مرحوم كبير جان ستورى د ډېر لوړ شخصيت لرونكى عالم و. هغه په اسلام مېن او وطن پالونكى سپېڅلى شخصيت درلود. په رښتيا چې موږ ټول كونړوال د ښاغلي ستوري په مړينه ډېر خپه يو، ځكه يو روښانه او علمي ستورى ولوېد.