خپل ژور تاثرات د دوى محترمې كورنۍ ته

زه د ډېر محترم ارواښاد ډاكتر صاحب ستوري د مړيني له كبله خپل ژور تاثرات د دوى محترمې كورنۍ ته وړاندې كوم. ارواښاد ته د پاك خداى (ج) له دربار څخه مغفرت غواړم او محترمې كورنۍ ته يې صبر جميل. پاك خداى دې وبښي.