په رښتيا چې د پښتو لوى ستورى و

خداى بښلى ډاكتر كبير ستورى په رښتيا چې د پښتو لوى ستورى و. دده مړينه د پښتنو لپاره ډېره لويه ضايعه ده .

شېر احمد ګرديوال

د كابل پوهنتون اس