يو ډېر عالم او خدمتګار انسان و

خداى بښلى كبير ستورى يو ډېر عالم او خدمتګار انسان و. د ودان افغانستان د ټولو همكارانو په استازيتوب د ارواښاد ستوري صاحب پسماندګانو ته د زړه د كومي تسليت او صبر جميل د خداىج له دربار څخه غواړو او خداى بښلي ته دې خداىج جنت الفردوس ورپه برخه كړي.