د تل لپاره به د سيد جمال الدين افغان

د محترم ورور كبير ستوري په شخصيت او خدمتونو څه ليكل څه وخت او ډېرو پاڼو ته ضرورت لري، خو زه به همدومره ووايم، چې د كبير ستوري هغه خدمتونه چې د پښتو ژبې او پښتنو لپاره يې كړي، هېڅكله د هېرولو وړ نه دي او د تل لپاره به د سيد جمال الدين افغان د ټاټوبي د يو بل ستوري په تاريخ كې ځلانده پاتې وي. لوى خداى ج دې مغفرت نصيب كړي