د خپل نوم مطابق د تعليم يافته افغانانو ستورى

ارواښاد كبير ستورى د خپل نوم مطابق د تعليم يافته افغانانو ستورى و. ده له وطن څخه بهر د روشنفكرانو او د وطن د محبانو لپاره يو داسې سازمان رامنځ ته كړى و، چې د افغانانو د خدمت لپاره د هغوى غږ او غېرت يو كړي. زه پخپله دده د محبت پوروړى يم . خداى دې په ده ورحمېږي.