چې زه هم د لوى ستوري پشان د پښتنو

زما د ژوند هيله ده، چې زه هم د لوى ستوري پشان د پښتنو دپاره د خدمت جوګه شم. زه د لوى خداىج له دربار څخه د كبير ستوري لپاره د بښنې دوعا كوم .

لطف الله ساپى

د كابل پوهنتون استاد