تلپاتي، نه هېرېدونكي او ستر خدمتونه

د ماما صيب كومه مينه، چې له پښتو ژبې سره وه، واقعاً بې انتها وه. خداى دې د هر پښتون په زړه كې داسې مينه واچوي. پښتو ژبې ته يې تلپاتي، نه هېرېدونكي او ستر خدمتونه كړي دي.