د نومړی مړینه د ټولو پښتنو لپاره

د مرحوم ارواښاد ډاکتر صاحب ستوری لپاره د خدای د درباره څخه خدای بخښلی ته مغفرت او کورنۍ پاتی کسانو ته د صبر غوښتونکی یم د نومړی مړینه د ټولو پښتنو لپاره واقعآ لویه ضایع ده .