دا مرګ د ټولو پښتنو یو لوی

زه ریاض د خدای بخښلی ډاکتر کبیر ستوری په مرګ ډیر خفه یم د دوی د ټول فامل سره په دی لوی غم کې شریک یم د خدای بخښلی ډاکتر کبیر ستوری دا مرګ د ټولو پښتنو یو لوی تاوان ګڼم