روح ئې خوشحاله اوسی

لوی خدای دی وبښی او روح ئې خوشحاله اوسی .