دا زمونږ ګډه شتمني وه

نه پوهیږم د سیمې د لوی سیاسی ټولنیز شخصیت ډاکتر کبیری ستوری چې شاعر هم وو او الیکوال هم په پښتو مین هم و او په افغانستان هم د ناڅاپي سړینی د خواږۍ مراتب له کومه ځایه شروع کړم . له هغه ځایه چې دده ارام خوی او خاصیت چې په هره غونډه او سیمینار کې به مې ولید نو د شخصیت اغیز به ئې راباندی وو ، که له هغه ځايه چې نن سبا رښتیا،نه د یو ښه او دروند مشر له مشرتوب څخه بې برخی دی دا زمونږ ګډه شتمني وه او ګډ غم زه ددوی

کورنې ته د جمیل صبر غوښتونکی یم او هغه ته د الله ( ج ) له درباره جنتونه غواړم . خدای دی وبښي . امین