د خپل مشر تابه محترم خدای بخښلی

زه فضل محمد سلطانزی خپل د زړه له کومی خواګوی او خفګان د خپل مشر تابه محترم خدای بخښلی کبیر ستوری په نامه وړاندی کوم خدابخښلی محترم ستوری ته د خداوند تعالی څخه جنت غواړم