چې لر او بر پښتون سره یو

ډیر محترم ستوری لالا صاحب چې کوم خدمت د پښتو ژبې د پاره کړیدی دا نه هیریدونکی دی دلالا صاحب ددې خدمت په اساس هر پښتون په افتخار کړی او هر پښتون ته لا زمه ده چې د ستوری په قدم باندی قدم کیږدي او د هغې دا ارمان سرته ورسوی چې لر او بر پښتون سره یو شی .