هر ځاى كې تاسو موجود يئ

د پښتو ژبې دپاره چې كوم خدمت ماما كړى دى، د هغه اجر دې ورته الله تعالى وركړي. موږ سره په ټول عمر او هر وخت او هر ځاى كې تاسو موجود يئ.