په پښتون قوم كې دې خداى (ج)

ګرانه ماما! په پښتون قوم كې دې خداى (ج) داسې نور خلك پيدا كړي، چې ستا ځاى ونيسي.